PHP-Fusion Powered Website
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
» Gości online: 1

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 1
» Najnowszy użytkownik: Kot
ProwadzDo
OprogramowanieProwadzDo jest prostym programem do krótkich wypadów. Wskazuje kierunek do celu, jego współrzędne i odległość oraz współrzędne użytkownika i dokładność odbiornika gps w metrach. Nie ma (jeszcze ;-) ) żadnych map, ponieważ założeniem było podać namiar na cel a wybór drogi pozostawić w gestii wędrowca.
Interfejs programu jest prosty i bardzo intuicyjny. Na górze mamy pięć zielonych kwadratów symbolizujących punkty docelowe (waypoints). Po dotknięciu któregokolwiek z nich pojawią się okna dialogowe z pro�bami o podanie wsp�rz�dnych oraz kr�tkiego (do 30 znak�w) opisu. Wsp�rz�dne nale�y podawa� w formacie w jakim podaje je Google po klikni�ciu na dany punkt w googlemaps, czyli dziesi�tnym. Standardowo program wpisuje dane bie��cej lokalizacji.
Pod prostok�tami z numerami cel�w/punkt�w po�rednich znajduj� si� czerwone prostok�ty z oznaczeniami "X" - dotkni�cie kt�regokolwiek z nich skasuje odpowiadaj�cy mu waypoint.
Po prawej stronie s� dwa przyciski przybli�ania i oddalania (+ i -). Na dole jest przycisk Koniec (zgadnijcie do czego s�u�y? ;-) ) oraz przycisk rotacyjnej zmiany j�zyka. Na razie dost�pne s� tylko polski i angielski. Dotkni�cie angielskiej flagi zmienia interfejs na angielski, a ikona teraz zawiera� b�dzie flag� polsk�.
W pustym miejscu z grubsza po�rodku ekranu znajduje si� k�ko symbolizuj�ce obecne po�o�enie u�ytkownika/w�drowca. Wychodz� z niego dwa "w�sy": czerwony pokazuje kierunek marszu (jego d�ugo�� jest sta�a) a ciemnoszary z prostok�tem na ko�cu pokazuje namiar na cel. Jego d�ugo�� zmienia si� zale�nie od zoomu oraz odleg�o�ci. Je�li prostok�ta nie ma na ekranie mimo najwi�kszego przybli�enia oznacza to, �e cel jest dalej ni� 40-50 km.
Je�li chcemy wyj�� z programu nale�y nacisn�� przycisk Koniec (przed wyj�ciem dane zostan� zapisane) lub u�ywaj�c przycisku Wstecz (dane nie zostan� zapisane). Przed ostatecznym zamkni�ciem programu wy�wietl� si� odpowiednie okna dialogowe z pytaniami.
Na razie nie mo�na edytowa� punkt�w docelowych, nale�y po prostu skasowa� dane i wpisa� nowe.
Uwaga: je�li po poprzednim u�ytkowaniu nie wy��czysz odbiornika gps mo�e si� zdarzy�, �e nie zostan� wyzerowane dane i wy�wietlone wsp�rz�dne b�d�, jak to si� m�wi, "z kosmosu" (w sumie dos�ownie ;-p ). Mo�na to pozna� po tym, �e warto�� pola "Dok�adno�� gps" nie b�dzie si� zmienia� co kilka - kilkana�cie sekund. Lepiej wtedy nie wprowadza� nowych punkt�w opieraj�c si� na danych wpisywanych przez program. Zwykle z�apanie poprawki gps zajmuje nie wi�cej ni� kilka - kilkana�cie minut, zale�nie od czu�o�ci posiadanego odbiornika oraz czasu, jaki up�yn�� od ostatniego skorzystania z niego.
Uwaga: p�noc jest, podobnie jak na mapie, zawsze na g�rze. Aby zorientowa� si� w stronach �wiata nale�y id�c (program nie korzysta z kompasu, nawet je�li jest wbudowany w tablet/telefon) ustawi� ekran by kierunek marszu na ekranie pokrywa� si� z naszym kierunkiem marszu.